TARIM ÜRÜNLERİNDE İHRACAT AİDAESİ
r5

Tarım ürünleri ihracatının devletçe desteklenmesi kapsamında Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nca her yıl yayımlanan Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Kararda,  ihraç edilen tarım ürünlerine ilişkin olarak belirlenen iade tutarların ihracatçıların kamu kuruluşlarına vergi, prim, haberleşme ve enerji giderlerinden oluşan borçlarına mahsup edilmesi imkanı sağlanmıştır.  

 Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımı yapılmasına ilişkin olarak yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde sağlanan yardımların amacı, bazı tarım ürünlerinin ihracatının desteklenmesidir. Bu desteklerden Türkiye'de yerleşik imalatçı şirketler veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile üreticiler yararlanabilecektir. Desteklenen tarım ürünleri makalenin ilgili bölümünde yer alan tabloda gösterilmiş olup, sağlanan destekler yalnızca Kararda yer alan ürün çeşitleri için geçerlidir. Ancak; kapsam dahilindeki ürünlerin aşağıda belirtilen şekilde ihraç edilmesi halinde, iade uygulamasından yararlanılması mümkün değildir.  

• İthalat rejimi çerçevesinde ithal edilmiş bulunan yabancı malların ihracatı,
 • Transit ticareti,
• Sınır ve kıyı ticareti,
• Sınır Ticaret Merkezleri kapsamında yapılan ihracatı,
• Bedelsiz ihracatı,
•Gümrük Kanunu'nun 128 ile 134'üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde ithal edilerek işlenmesi sonucunda ihracatı,
• Yürürlükteki Hariçte İşleme Rejimi hükümleri çerçevesinde ihracatı,
• İhracat sayılan satış ve teslimleri,
• Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılan ihracatı.

Sağlanan destek; ihraç edilen ürünlerin ihracat miktar ve değerleri göz önüne alınarak hesaplanan tutarların, ihracatçıların vergi ve prim borçları ile diğer bazı borçlarından mahsup edilmesidir.Bu şekilde; Türkiye'de imalat yapan veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin, kapsam dahilindeki ürünlerin ihracatını gerçekleştirmelerini müteakip aşağıda belirtilen giderlerin mevzuatta yer alan ilgili ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları dikkate alınarak mahsup yoluyla karşılanması hedeflenmiştir.

Mahsuba konu giderler aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır.

• Vergiler ve vergi cezaları,
 • SGK primleri,
 • Haberleşme giderleri (telefon, faks gibi),
 • Enerji giderleri (elektrik, doğalgaz gibi),
 • Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ve ilgili tasfiye halindeki Bankalara olan borçlar,
 • Yukarıdaki giderlerin gecikme zammı ve faizleri.

Belirtilen giderler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde ihracatçı veya imalatçı/ihracatçı adına açılacak hesaplardaki ilgili hak ediş tutarından mahsup edilir.

İmalatçı firmalar, kendi dış ticaret şirketleri ya da şirketlerinin de yer aldığı aynı kuruluş bünyesindeki bir dış ticaret firması kanalıyla ihracatı gerçekleştirmeleri ve dış ticaret firmalarının hak edişlerini imalatçı firmalara devretmeleri durumunda teşvikten faydalanabilirler. İhracatçı firmalar; hak edişlerinin en fazla % 65'lik kısmını, ihraç ettikleri ürünü satın aldıkları veya söz konusu ürünün ihraç edilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında mal ve hizmet satın aldıkları firmalara, yukarıda belirtilen giderlerin mahsubunda kullanılmak üzere devredebilirler. İhracatçıların uygulamadan yararlanabilmeleri için fiili ihraç tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde, ibrazı zorunlu belgelerle birlikte, doğrudan bağlı bulundukları ya da kanuni merkezleri veya şubelerinin bulunduğu yerdeki İhracatçı Birliğine başvurmaları gerekir.

İhracat İadesi Kapsamındaki Ürünler

SIRA
NO

MADDE ADI

ARMONİZE GTİP

İHRACAT İADE MİKTARI

MİKTAR BARAJI

AZAMİ ÖDEME ORANI

1

Kümes hayvanları etleri (sakatatlar hariç)

02.07 (0207.13.91,99; 0207.14.91,99; 0207.26.91,99; 0207.27.91,99; 0207.43; 0207.44.91,99; 0207.45.93,95,99; 0207.53; 0207.54.91,99; 0207.55.93,95,99; 0207.60.91,99 hariç)

350 ¨/Ton

% 41

% 15

2

Yumurta

0407.00

30 ¨/1000 Adet

% 65

% 10

3

Bal

0409.00

120 ¨/Ton

% 32

% 5

4

Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar

0603.11,12,13,14,15,19

370 ¨/Ton

% 40

% 10

5

Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş)

07.10 (0710.10 hariç)

145 ¨/Ton

% 45

% 12

6

Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış)

07.12 (0712.90.11 hariç)

670 ¨/Ton

% 40

% 10

7

Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş )

08.11

140 ¨/Ton

% 45

% 8

8

Zeytinyağı

15.09

50 ¨/Ton

% 100

% 2

9

Kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler

1601.00.99; 1602.31,32

450 ¨/Ton

% 50

% 10

10

Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar

16.04

450 ¨/Ton

% 100

% 5

11

Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları

18.06

215 ¨/Ton

% 48

% 6

12

Makarnalar

19.02

120 ¨/Ton

% 32

% 10

13

Bisküviler, gofretler, kekler

1905.31,32; 1905.90.45; 1905.90.60.00.14

215 ¨/Ton

% 18

% 8

14

Dondurulmuş meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri

20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, 20.08 (2008.11; 2008.19.12; 2008.19.13.00.11; 2008.19.19.00.14,39,49; 2008.19.92,99; 2008.19.93.00.11; 2008.19.95.00.14,39,49 hariç)

135 ¨/Ton

% 100

% 8

15

Reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastları

20.07 ( 2007.99.20; 2007.99.97.00.18 hariç)

115 ¨/Ton

% 35

% 5

16

Meyve suları ve sebze suları, meyve nektarları

20.09

270 ¨/Ton

% 15

% 12

 

İade Edilecek Tutarın Belirlenmesi

Her bir gümrük beyannamesi itibariyle hak ediş tutarının hesaplanmasında esas alınacak miktar, beyannamede kayıtlı net ağırlıktan tespit edilir. Konsinye ihracatta ise söz konusu ağırlık, beyannamede kayıtlı ağırlığın aşılmaması kaydıyla, kesin satış faturasından tespit edilir.Hak ediş tutarının hesaplanmasına esas ağırlık, listede gösterilen miktar barajı ile belirtilen şekilde tespit edilen ağırlığın çarpılması suretiyle elde edilir. Örneğin, 2014 yılı içinde 150 ton orkide ihracatı yapıldığını düşünelim. İhracat iadesine ilişkin tablonun 4'üncü sırasında yer alan ve orkidenin de içinde bulunduğu "buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar" grubuna ait ihracat iade miktarı 500 TL/Ton, miktar barajı % 40 ve azami ödeme oranı ise %10'dur. Buna göre, 200 ton orkide ihracatında iadeden yararlanacak miktar (200 x %40 =) 80 ton olarak hesaplanır.Ancak; her bir gümrük beyannamesi itibariyle ton başına belirlenen birim ihracat iade tutarının belirtilen şekilde tespit edilen ağırlıkla çarpılması suretiyle bulunacak tutar, ürünün FOB ihraç bedelinin miktar barajı ve azami ödeme oranıyla çarpılması suretiyle hesaplanacak tutarı aşamaz. Aştığı takdirde azami ödeme oranına karşılık gelen tutar esas alınır.

Orkidenin yıl içindeki FOB birim ihraç fiyatının 4.000 ABD Doları (7.000 TL) olduğunu varsayalım. Buna göre; söz konusu orkide ihracatında ihracat iadesine konu olan miktara ilişkin toplam ihracat tutarı (7.000 TL x 60 ton =) 420.000 TL, bunun azami ödeme oranı ile çarpılması sonucu elde edilecek tutar ise (420.000 x %10 =) 42.000 TL olacaktır.   Bu durumda; firma, miktar barajı dikkate alınarak hesaplanan (60 ton x 500 TL/ton =) 30.000 lira olan iade miktarının tamamını alacaktır.

Diğer taraftan; ilgili ürünün ihraç edilmesini müteakip Türkiye'ye geri getirilmesi durumunda, daha önce yararlanılan ihracat iadesinin geri ödenmesi gerekir.

Önemli Not; Konsinye ihracatlarda kesin satış faturasında belirtilen FOB birim ihraç fiyatının gümrük beyannamesinde belirtilen FOB birim ihraç fiyatının %50'sinin altında olması halinde, belirtilen mahsup işlemlerinden yararlanılması imkanı bulunmamaktadır.          

  Biz Ne Yapıyoruz?

  • İhraç edilen ürünlerin mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek kapsama girip girmediği durumun uygunluğunun tespit edilmesi,
  • Başvuru evraklarının firmaya bildirilmesi,

  • İhracatçı Birliğine müracaat için gerekli evrakların tarafımıza ulaştırılmasına müteakip tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardım tutarının hesaplanması,

  • -hraca iadesi dosyasının hazırlanması, kontrol edilmesi ve ilgili kuruma müracaatın yapılması,

    İlgili kurum ile sürekli iletişim halinde olarak desteğin Merkez Bankası’ ndaki hesabınıza aktarılmasının sağlanması

Daha ayrıntılı bilgi için lütfen arayınız!